Statut Stowarzyszenia

STATUT
Stowarzyszenia Opiekuńczo – Resocjalizacyjnego
„PROMETEUSZ”

Rozdział 1

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci oraz oznak według wzorów zarejestrowanych przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 3
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§ 5
Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 6
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochody z działalności gospodarczej służą do realizacji celów statutowych.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia

§ 8
Głównymi celami Stowarzyszenia są:

 1. Niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie, bezdomnym, bezrobotnym, ofiarom przemocy, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków – po leczeniu lub w trakcie terapii, młodzieży z utrudnionym startem, osobom opuszczającym zakład karny, osobom niepełnosprawnym.
 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, resocjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej, mającej na celu prawidłową socjalizację jednostek na terenie Gdańska i okolic.
 3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie.

§ 9
Powyższe cele realizowane będą poprzez:

 1. Zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, noclegowni, hoteli dziennego pobytu, świetlic socjoterapeutycznych, lokali socjalnych, mieszkań treningowych i innych placówek pomocy potrzebującym.
 2. Działalność profilaktyczną, resocjalizacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną, a w szczególności:
  1. udzielanie wsparcia psychicznego
   • udzielanie pomocy socjalnej;
   • pomoc psychologiczną, pedagogiczną dla rodzin;
   • prowadzenie różnych form terapii indywidualnej i grupowej;
   • psychoedukację;
   • poradnictwo zawodowe;
   • tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
  2. udzielanie pomocy prawnej, a zwłaszcza wspieranie bezdomnych i ofiar przemocy w obronie przysługujących im praw
  3. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.

§ 10
Dla realizacji celów  statutowych Stowarzyszenie:

 1. Współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, organizacjami i instytucjami zagranicznymi.
 2. Prowadzi działalność informacyjną.
 3. Szkoli pracowników i wolontariuszy.

Rozdział 3
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych.

§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec będący osobą pełnoletnią, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży wypełnioną deklarację członkostwa, wpłaci wpisowe oraz składkę.

§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc rzeczową lub finansową w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członek wspierający ma prawo zgłaszania wniosków i postulatów oraz głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu.
Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14
Tytuł członka honorowego otrzymuje osoba fizyczna, która w szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
Członek honorowy ma prawo zgłaszania wniosków i postulatów oraz głos doradczy na Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może występować o nadanie odznaczeń dla członka honorowego.

§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybranymi do władz Stowarzyszenia
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu
 3. Wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 4. Uczestniczyć w działalności programowej i organizacyjnej
 5. Zgłaszać wnioski i postulaty oraz służyć głosem doradczym w działaniach Stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 2. Uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

 1. śmierci członka
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
 3. skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich, po uprzednim upomnieniu
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia
 5. utraty zdolności do czynności prawnych.

Wykluczenie lub wykreślenie członka następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd. Od tej uchwały Zarządu, a także od uchwały o odmowie przyjęcia członka oraz od uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie miesiąca od daty powiadomienia o uchwale.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Kadencja władz wynosi 4 lata.
 3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego w organach Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna) w czasie trwania ich kadencji, organy te mogą uzupełnić skład podejmując uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu tych organów. Członków dokooptowanych w tych organach nie może być więcej niż połowa.

§ 19
Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zgromadzenie, które jest zwoływane przynajmniej raz w roku.
Zarząd zawiadamia członków pisemnie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
Możliwe jest zwołanie Walnego Zgromadzenia w II terminie w odstępie 1 tygodnia od poprzednio wyznaczonego terminu. Wówczas do ważności Walnego Zgromadzenia wystarczy powiadomienie wszystkich członków. Obrady Walnego Zgromadzenia w II terminie będą uznane za ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Określenie składu ilościowego Zarządu na daną kadencję
 2. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
 3. Podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej
 4. Wybiera członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 5. Ustalenie wysokości składek członkowskich
 6. Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 7. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w oparciu o uchwałę Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków Stowarzyszenia. Wniosek do Zarządu powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Winno być ono zwołane w ciągu miesiąca od złożenia pisemnego wniosku.

§ 22
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
Głosowanie nad składem osobowym Zarządu i komisji Rewizyjnej jest tajne, w pozostałych sprawach głosowanie jest jawne.

§ 23
Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia oraz podejmuje uchwały w sprawach wymienionych w § 26 niniejszego Statutu.

§ 24
Zarząd składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa., Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 25
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania Zarządu.

§ 26
Do obowiązków Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu.
 3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych mu przez Walne Zgromadzenie.
 4. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 8. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

§ 27
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań. Osoby te składają Zarządowi sprawozdania  i rozliczenia finansowe.

§ 28
Każdy z członków Zarządu samodzielnie upoważniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych.

§ 29

 1. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna, która składa się z 3-5 osób, nie będących członkami Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Walne Zgromadzenie członków określi uchwałą skład ilościowy Komisji Rewizyjnej na daną kadencję.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą:
  • pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
  • otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 30
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 31
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli finansowej Stowarzyszenia.
 2. Czuwanie nad zgodnością działania Stowarzyszenia z normami prawa i postanowieniami statutu.
 3. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Rozdział 5
Majątek  i fundusze Stowarzyszenia

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek służy realizacji celów statutowych. Na fundusze składają się:
  1. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich
  2. Darowizny, spadki, zapisy od osób krajowych i zagranicznych
  3. Darowizny, zapisy od podmiotów krajowych i zagranicznych
  4. Odsetki od sum zgromadzonych na rachunkach bankowych
  5. Dochody z tytułu zakupionych obligacji i bonów skarbowych
  6. Wpływy z dotacji
  7. Wpływy ze zbiórek publicznych.
 2. Zabrania się:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
  2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
  4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6
Zmiany statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 33
Uchwałę w sprawie przyjęcia i zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim bez względów na liczbę obecnych.

§ 34
W przypadku likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie członków wskaże cel społeczny zbieżny z celami Stowarzyszenia, na który zostanie przeznaczony majątek likwidowanego Stowarzyszenia.

§ 35
W sprawach nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z p późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Pokaż co lubisz!

Facebook:
Twitter:
Google+:
Nasza Klasa:
Zamknij [X]

Wybierz formę przekazu darowizny

PayPal

Przelew Bankowy

Millennium
NRB: 86 1160 2202 0000 0000 3621 1587

Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”
ul. Sucharskiego 1
80 – 601 Gdańsk

Zamknij [X]
bg